Regjistrohu

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për hapje të llogarisë.