E thjeshtë për të aplikuar

Ju nevojitet vetëm të vendosni informatat tuaja që aplikacioni të përfundojë me sukses.

Vetëm 5 minuta

I gjithë aplikimi do të marrë vetëm 5 minuta të kohës suaj.

Tërësisht online

Kompletoni aplikimin tuaj tërësisht online dhe vizitoni degën vetëm për të nënshkruar kontratën.

Zgjedh njërën nga pakot

Zgjedh pakon që i përshtatet nevojave tuaja

Pako Bazë

1,99 EUR

për muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve jashtë pakos: 2.46 euro

Produktet dhe shërbimet që përfiton me pakon BAZË:

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore

 • Lëshimi i Debit kartelës

 • Aktivizimi i E-Banking/ M-Banking

 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen

 • Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking

Pako Standard

3,49 EUR

për muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve jashtë pakos: 10.24 euro

FSHIH DETAJET

Produktet dhe shërbimet që përfiton me pakon STANDARD:

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore

 • Lëshimi i Debit kartelës

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/M-Banking

 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bank ës Raiffeisen

 • Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtar e në E-banking

 • Lëshimi i kreditkartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking

 • Zbritje në pagesat e taksave

 • 2 transfere ndërbankare brenda muajit

 • Konfirmim për Vizë

Pako Premium

6,99 EUR

për muaj

Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e shërbimeve/produkteve jashtë pakos: 13.34 euro

Produktet dhe shërbimet që përfiton me pakon PREMIUM:

 • Hapja e llogarisë rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore

 • Lëshimi i Debit kartelës

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/M-Banking

 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bank ës Raiffeisen

 • Zbritje në Giro pagesat dhe transferet kombëtare në E-banking

 • Lëshimi i kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up

 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking

 • Zbritje në pagesat e taksave

 • 2 transfere ndërbankare brenda muajit

 • Konfirmim për Vizë

 • Dy gjendje të llogarisë rrjedhëse

 • Konfirmim për llogari aktive

 • Ndërrim i kolateralit

Për ndërrimin e kolateralit, jashtë pakos ju paguani 55 euro. Për mirëmbajtje vjetore të kredit kartelës, jashtë pakos ju paguani 20 euro. Kosto për aktivizimin dhe shfrytëzimin e sherbimeve/produkteve jashtë pakos: 13,34 euro.

Llogaria e pagesës për shërbime bazike

0,53 EUR

për muaj

Produktet dhe shërbimet që përfiton me pakon:

Pyetje të shpeshta

Të gjithë shtetasit rezident të Kosovës mund të aplikojnë online për hapje të llogarisë bankare.
Informatat dhe dokumentet të cilat kërkohen për hapje online të llogarisë bankare janë:
• Informata mbi adresën e vendbanimit,
• Informata mbi dokumentin e identifikimit: letërnjoftimin apo pasaportën,
• Informata mbi arsyen e hapjes së llogarisë?
Llogaria aktivizohet pas nënshkrimit të kontratës mbi hapjën e llogarisë bankare në degën e bankës. Ju lutem sigurohuni që gjatë vizitës në degën e bankës, të keni me vete dokumentin identifikues (letërnjoftimin apo pasaportën valide) si dhe dëshmi mbi vendbanimin jo më e vjetër se 3 muaj.
Afati i kërkuar për aktivizim të llogarisë është 30 ditë.
Pas kyçjes përmes kredencialeve (emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit) të dhënat e plotësuara nga ana e juaj ruhen automatikisht.

Ju lutemi konfirmoni

Ju lutemi kontrolloni dhe konfirmoni pyetjet më poshtë. Në rast se njëra nga pyetjet nuk konfirmohet procesi nuk mund të vazhdojë.


Informatat personale

Të fillojmë me disa të dhëna personale, ju lutemi plotësoni të dhënat e mëposhtme.


i
i

Informatat personale

Ju lutemi vendosni informatat në lidhje me datën dhe vendin tuaj të lindjes.


Data e lindjes:

×

Ju lutem të vizitoni degën më të afërt për të vazhduar me procesin e aplikimit.

Konfirmo kodin OTP

Do të na nevojitet të verifikojmë numrin tuaj të telefonit. Një kod 6 shifror është dërguar në numrin që keni dhënë. Ju lutemi, kontrolloni mesazhet tuaja të telefonit dhe shkruani kodin e pranuar.


Nuk e keni pranuar kodin? Kliko këtu dhe ne do ta dërgojmë përsëri.

Cakto fjalëkalimin

Krijoni fjalëkalimin të cilin do ta shfrytëzoni në të ardhmen për t'u kyçur në këtë platformë.


i
i

Shfrytëzoni email adresën e shënuar dhe fjalëkalimin e krijuar për qasje në të ardhmen në këtë platformë.

Informatat mbi dokumentin

Tani duhet vendosur informatat mbi dokumentin tuaj të identifikimit.
Ju lutemi vendosni të dhënat e nevojshme.


i

Data e lëshimit:

Data e skadimit:


Informatat mbi adresën

Ju lutemi shkruani informatat në lidhje me adresën tuaj të përhershme dhe adresën tuaj aktuale nëse është e ndryshme nga adresa e përhershme.


Detajet e adresës suaj të përhershme:

i
i

Ju lutemi shkruani detajet në lidhje me adresën tuaj aktuale: